Thiết bị kiểm tra và đo lường

Contact us

Live Chat with Tek representatives. Available 6:00 AM - 4:30 PM

Call

Call us at

Available 6:00 AM – 5:00 PM (PST) Business Days

Download

Download Manuals, Datasheets, Software and more:

DOWNLOAD TYPE
MODEL or KEYWORD

Feedback

Giải pháp và Ứng dụng

Calibration Services

Hiệu chỉnh và Dịch vụ

Chúng tôi hiệu chỉnh hơn 140.000 sản phẩm từ 9.000 nhà sản xuất khác nhau, nhiều hơn rất nhiều so với chỉ thiết bị của Tektronix và Keithley. Tektronix cung cấp chất lượng hiệu chuẩn nhà sản xuất cho tất cả các thiết bị đo lường và kiểm tra điện tử của bạn.

Tìm hiểu thêm về hiệu chuẩnXem tất cả các dịch vụ

Hỗ trợ và Đào tạo